Nextoo. Partner w Twoim biznesie.

 

Pomysłodawcy projektu działają w branży telekomunikacyjnej od kilkudziesięciu lat. Zebrane przez ten czas doświadczenie pozwala na skuteczną współpracę zarówno z dużymi podmiotami gospodarczymi, jak i niewielkimi firmami świadczącymi usługi telekomunikacyjne. Specjalizujemy się w dostawach elementów niezbędnych do budowy sieci opartych o infrastrukturę HFC i w kompleksowym wdrażaniu technologii przeznaczonych dla tych sieci. Chętnie współpracujemy z operatorami ISP, zwłaszcza przy uruchamianiu usługi IPTV, jak również z hotelami i szpitalami w zakresie budowy systemów telewizji interaktywnej. Potrafimy elastycznie dobierać rozwiązania i środki techniczne na miarę oczekiwań i możliwości naszych Klientów. Korzystamy z zasobów własnych i partnerów technologicznych z Europy, Ameryki i Dalekiego Wschodu. Zdobyte doświadczenie, zasady etyczne, stały rozwój i śledzenie zmian zachodzących w otoczeniu – elementy bezcenne w biznesie – zapewniają nam wiedzę i siłę do właściwych działań i zachowań, a naszym Kontrahentom wiarygodnego Partnera w biznesie.

Zapraszamy do współpracy.

 

Nextoo. Partner in Your business.

 

The originators of the project are active in the telecommunications industry for several decades. The collected experience enables effective cooperation both with large businesses, and small companies providing telecommunications services. We specialize in supplying equipment necessary to build networks based on HFC infrastructure and the comprehensive implementation of technologies designed for these networks. We often work with ISP operators, especially when launching IPTV services, as well as hotels and hospitals in the construction of interactive television systems. We can flexibly choose the solutions and technical measures to the expectations and capabilities of our customers. We have rich own resources, but also closely cooperate with technology partners from Europe, America and the Far East. The experience gained, ethics rules, sustainable development and tracking changes in the environment – invaluable elements in business – provide us with the knowledge and power to appropriate actions and behaviors, and our customers with a reliable Partner in Business.

Nextoo. Let’s do it together.